Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky pronájmu (dále jen VPP) společnosti TAM KOVO s.r.o.

1. Základní ustanovení

Všeobecné podmínky pronájmu upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost TAM KOVO s.r.o. IČ: 02418436, DIČ CZ02418436, se sídlem Pavlice 63, 671 56 Pavlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 81264 jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel“) a na straně druhé je nájemce (dále jen „nájemce“). Nájemcem je fyzická osoba nebo právnická osoba.

Další informace o prodávajícím a tyto VPP, jsou uvedeny na webové stránce www.tamznojmo.cz.

2. Cena pronájmu a dopravy pracovních plošin

Cena za pronájem se stanovuje podle předpokládané délky pronájmu uvedené v objednávce nájemce a podle ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu (popř. je uvedena v objednávce nájemce, potvrzené pronajímatelem). V případě zkrácení délky pronájmu v průběhu zakázky může být v konečném vyúčtování jednotková cena za pronájem upravena s ohledem na skutečnou dobu pronájmu (dle ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu).

Cena za dopravu se stanovuje:

 • dle skutečně ujetých kilometrů a platného ceníku,
 • paušálně – platí pouze pro závoz a odvoz ze znojemského depa do okruhu 2 km.

Čekací doba řidiče po uplynutí sjednaného termínu odvozu se stanovuje na 200,- Kč/15 min.

3. Objednávka

Objednávka musí být pronajímateli doručena písemně minimálně 1 pracovní den před požadovaným termínem pronájmu, popř. před dnem skutečného zahájení pronájmu. Za písemnou formu se považuje též zaslání faxem, elektronicky (e-mailem) nebo písemně.

Nebude-li pronajímateli doručena objednávka (viz výše), a přesto bude nájemci stroj pronajat na základě předávacího protokolu a nájemní smlouvy, je pronajímatel oprávněn účtovat pronájem a cenu za přepravu stroje dle základních sazeb za pronájem a přepravu stroje (tzn. bez slev), uvedených v ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu. 

4. Podmínky předání a vrácení pracovních plošin

 • Pronajímatel je povinen předat plošinu nájemci v řádném technickém stavu, ve smluvený termín a na smluveném místě.
 • Pronajímatel a nájemce, event. jimi zmocněné osoby potvrdí stav, vybavení plošiny a časové údaje o převzetí a vrácení na Protokolu o předání, který je nedílnou součástí smlouvy.
 • Nájemce je povinen seznámit pracovníky s obsluhou prac. plošiny, kteří budou stroj obsluhovat.
 • Nájemce není oprávněn pronajmout plošinu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 • Podepsáním Protokolu o předání přechází veškerá zodpovědnost za provoz plošiny na nájemce.
 • Nájemce je povinen vrátit plošinu pronajímateli ve smluvený termín a na smluveném místě.
 • V případě, že nájemce z jakýchkoliv důvodů nepotvrdí protokol o vrácení plošiny pronajímateli, považuje se za potvrzení vrácení a jeho stavu vyplněný předávací protokol potvrzený pouze pověřeným zástupcem pronajímatele a doloženu fotodokumentací z místa předání.
 • Nájemce je povinen oznámit ukončení pronájmu a požadavek na odvoz plošin minimálně 2 dny před skutečným ukončením pronájmu
 • Nájemce je povinen vrátit každý stroj s příslušenstvím (klíč, zásuvky, ovládací zařízení apod.), který k danému stroji převzal na základě předávacího protokolu, jehož kopii obdržel při závozu stroje. V případě nepředání příslušenství bude požadována náhrada.

5. Podmínky používání plošiny

 • Při nájmu plošiny bez personálu obsluhy je nájemce povinen zajistit, aby plošina byla používána v souladu s návodem k obsluze a platnou ČSN 275004 (EN280). Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu plošiny kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhy pracovních plošin), kteří dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu plošiny a kteří jsou zaškolení pro práci na plošině.
 • Eventuální speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro použití plošiny zapotřebí, zajišťuje nájemce, a to na vlastní náklady.
 • Nájemce je povinen udržovat plošinu v provozuschopném stavu, chránit ji před znečištěním, poškozením, nadměrným opotřebením, zcizením, zničením apod. Toto platí především při malování, svařování a čistících pracích. Z plošiny je zakázáno nanášení nátěru stříkáním a otryskávání pískem a prací za použití kyselin. Při jakémkoliv znečištění nebo poškození plošiny bude uvedení do původního stavu nájemci vyfakturováno.
 • Plošinu je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určena, tj. zdvihání osob, a to pouze v rámci dovoleného zatížení koše. Je zakázáno používat ji ke zdvihání břemen, pro tahání vedení apod.
 • Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na plošině a v návodu k obsluze. Zejména je povinen elektricky poháněné plošiny dobíjet minimálně jednu celou směnu denně, denně kontrolovat a doplňovat destilovanou vodu v akumulátorech, u dieselových zařízení ve startovacích akumulátorech doplňovat motorovou naftu (použití bionafty je zakázáno), kontrolovat a sledovat případný únik provozních hmot (hlavně hydraulického oleje) a denně kontrolovat dotažení šroubů kol a funkci všech bezpečnostních prvků.
 • V případě poruch na plošině je třeba bezodkladně informovat pronajímatele, případně musí být stroj ihned odstaven. Nájemce nesmí bez předchozího svolení pronajímatele provádět opravy ani jakékoliv úpravy plošiny.
 • Pokud nájemce plošinu sám přepravuje, je jeho povinností v případě dopravní nehody informovat policii. V případě nedodržení předpisů ručí nájemce za eventuální regresivní nároky třetích osob.

6. Smlouva o nájmu pracovní plošiny

 • Originál Smlouvy a Protokolu o předání zůstává pronajímateli. Kopie na průklepovém papíře je předána nájemci společně s plošinou.
 • Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 • Smlouvu je možno měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných nebo elektronických dohod.
 • Součástí smlouvy je Protokol o předání.

7. Náhrada škody

 • Veškeré škody způsobené manipulací s plošinou i škody vzniklé na plošině nevhodným, neodborným či nezodpovědným jednáním obsluhy či jiných osob, jdou po dobu nájmu k tíži nájemce. Nájemce také odpovídá za ztrátu nebo zcizení plošiny (i její části) je povinen ji ohlásit pronajímateli a Policii ČR.
 • V případě nehod a jiných škod způsobených jednáním nájemce nebo jím pověřených osob ručí nájemce za všechny způsobené škody. Pokud způsobily nehodu výlučně, převážně nebo ji spoluzavinily třetí osoby, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou účinnou součinnost k vymáhání náhrady škody.
 • V případě zjištění poškození, způsobených nedodržením povinností nájemcem, budou náklady na opravu fakturovány nájemci.

8. Fakturace

Faktura (daňový doklad) bude vystavována souhrnně na konci pronájmu nebo zálohově v případě dlouhodobého pronájmu na konci každého kalendářního měsíce, se splatností 7 dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Uhrazené zálohy budou vyúčtovány v poslední faktuře za pronájem.

9. Ostatní ustanovení

 • Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, je nájemce ostatní zaměstnavatele povinen informovat o rizicích spojených s provozem plošiny a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • Smluvní strany se pro případ řešení veškerých sporů, vzniklých mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, dohodly, že tyto spory budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu s tím, že rozhodčí řízení, bude probíhat v sudišti Brno, Masarykova univerzita – Právnická fakulta, Veveří 70, PSČ 611 70.
 • V případě, že nájemce bude porušovat některé z ustanoveních této smlouvy, je pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 dnů, jež počíná běžet prvním dnem po doručení písemné či elektronické výpovědi nájemci. Pokud po uplynutí lhůty nájemce plošinu nepředá v místě určení uvedeném na smlouvě je povinen nájemce zaplatit smluvní pokutu, kterou si pro tento případ obě smluvní strany sjednávají, a to ve výši 5 000,- Kč.
 • Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného, dopravného nebo jejich částí se pronajímatel s nájemcem dohodli, že nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní poutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne jejího vyúčtování pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat splatnou část smluvní pokuty.
 • Aktuální znění „Všeobecných podmínek pronájmu“ a další informace jsou uveřejněny na webových stránkách www.plosinyznojmo.cz.

 

 

 

 

Platné od 4/2019